Humusbestemmelse ved ny metode

Markedets eneste og bedste måde at fastslå sin jords frugtbarhed

Stk. pris 900kr. 

Spar 33% ved køb af Online Jordforbedringsprogram

ANABASIS humusbestemmelser ved ny metode

Vores humusbestemmelser bygger på en helt unik metode, hvor forholdet mellem pyrogas og kulstof bruges som det diagnostiske tal for jordens indhold af humus.

Almindelige humusbestemmelser bestemmer fejlagtigt mængden af humus ved at foraske en tørret jordprøve og kalde foraskningsprocenten for jordens humusindhold. Indeholder prøven f.eks. træflis eller rødder, så vil disse materialer fejlagtigt indgå som humus. Det kaldes også TOC (Total Organic Carbon)


På baggrund af hundredevis af prøver har vi udviklet en samling grænseværdier, der gør os i stand til at fastslå, hvorhenne i omsættelseprocessen en jord befinder sig og samtidig bestemme dens humusindhold. Vi måler hvorhenne i processen jorden befinder sig i forhold til at omsætte det organiske materiale og omdanne det til humus.


Bestil møde og jordprøvetagning - Kontakt

Du kan også udtage dem selv og sende dem - Metodik

Vi foretager analysen i eget laboratorium efter vores metode og leverer et analyseresultat samt en rapport på, hvad resultatet viser. 


Humusbestemmelsen giver en datamæssig baggrund for at vurdere sin jordbrugspraksis og er første trin i at foretage de rette beslutninger for din jord.   

Hvorfor foretage en humusbestemmelse?

Du skal investere i en humusbestemmelse for at forstå din jord kvantitativt, hvilket giver dig tal at følge under udviklingen af din jordbearbejdning. Du har formentlig en god fornemmelse af, hvilken jord der er god, og hvilken, der er mindre god, men vi giver dig muligheden for at kvalificere denne fornemmelse ved analytisk at bestemme humusindholdet. Det betyder, at du i større grad kan finde frem til den begrænsende faktor for et større udbytte. Hvis det ikke er humus indholdet, som er forskellen, så er det måske kalium eller fosfor eller vandingen?


Humus er den absolut vigtigste parameter, så er den kendt kan man fokusere på at finde andre begrænsende faktorer. Vi tilbyder altså at give et målbart resultat for noget, der indtil nu har været svært at måle. 

Parameter 1: Humus beregnet

Humus er en helt unik kulstofforbindele som kun kan skabes ved aktiviteten fra mikroliv og regnorme. Humus skabes ved at organisk materiale og mineralsk materiale bevæger sig igennem regnormens mave, hvormred den organiske del og den mineralske del simpelthen bindes sammen i fine små aggregater. Humus er det endelige stadie i omsætningen og er dermed en unik organisk forbindelse, som er et slags restprodukt af naturens aktivitet.


Parameter 2: Vandindholdet

Vandindholdet varierer med mængden af nedbør, men der er en tydelig korrelation mellem humusindholdet og vandbindingsevnen for jorden (også kaldet Markkapaciteten). En klassisk morænelerjord uden humus kan stort set ikke have et vandindhold på mere end 12% vand selvom det lige har regnet, mens med 10% humus kan vandinholdet være 34%. De aggregater en humusrig består af kan simpelthen holde på mere vand.


Parameter 3: Pyrogas

Pyrogas er den mængde oxygen og hydrogen, samt andre stoffer, der afgasses fra jordprøven, hvis du varmer den op uden ilttilgang (pyrolyse). Når en plante vokser, så binder den solens energi i dets eget vævs kulstofforbindelser. Når jorden modtager friskt organisk materiale, så udnytter mikrolivet og regnormene den energi, som findes i disse bindinger. Når vi måler mængden af pyrogas i jorden, så måler vi derfor inddirekte, hvor meget ekstra letomsættelig energi, der er i jorden. 


Parameter 4: Kulstof

Humus består af 56% kulstof. Kulstofindholdet i jorden er dermed med til at afgøre andelen af humus. Det er kulstoffets unikke evne til at binde andre atomer til sig, som gør kulstof til en essentiel bestanddel i humus. Aktiviteten hos regnormen sammen med andet mikroliv binder kulstof, oxygen, hydrogen, nitrogen og andre næringsstoffer sammen med ler og sandpartikler til en unik samling aggregater, vi kalder muldjord. Sand - og siltpartikler er i sig selv hårde og kantede, men bundet sammen med kulstofforbindelser bliver det til bløde, næsten fedtede mørke partikler. 


Parameter 5: Humificieringsindex

Humificeringsindexet angiver, hvor omsat det organiske i jorden er. Humus har et humificeringsindex på 0,9, som er forholdet mellem pyrogas og kulstof. Alt over 0,9 viser derfor, at der er uomsat organisk materiale i jorden og at der dermed er energi som mikrolivet kan leve af.

Med et humificeringsindex på 1,04 så ville den uomsatte energi svare til 0,0203 MJ/kg jord. Per kvadratmeter, ned til 30cm dybde, altså i ca. 300kg jord, er det en forskel på 6,09MJ/kvadratmeter. For at sætte det i perspektiv, så indeholder 1 kg brunkul 20 MJ.  

 

Parameter 6: Organisk total

Organisk total viser den samlede mængde organisk stof, der er tilstede i jorden. Dermed kan man se, hvor stor en andel, der er potentiel humus af det samledeorganiske indhold.