ANABASIS' tilblivelse


For cirka 30 år siden faldt min far, Erling Fundal, over den mærkværdige opdagelse, at varmeudviklingen i en komposteringsbunke ikke forårsages af bakterier, men af luftens oxidation af dens organiske forbindelser. Han var i den tid hyret af RGS90 til at udvikle en bedre komposteringsmetode og havde længe arbejdet efter den gængse hypotese, at varmeudviklingen i en kompostering forårsages af en bestemt type bakterier, hvis aktivitiet skulle skabe varmeudvikling. Men bakterieaktivitet skaber ikke varme. Erkendelsen gjorde han istedet kunne anskue komposteringen som en kemisk proces, der kan styres. En ren oxidation. Fra sin tid i FL Smith besad han kendskabet til vigtigheden af at konstruere den helt rigtige mekaniske proces, der skal sikre den helt rigtige kemiske reaktion. Det var med dette mål for øje, "at kunne styre en komposteringsproces effektivt", at flere spændende resultater blev skabt. Så som 


- Et komposteringsindex til at bedømme egnetheden af komposteringsmaterialet, samt til at følge komposteringsprocessens forløb og output. 

- En procesforståelse af kompostering

- Et anlæg, der sikrer de rette dimensioner og forhold for den succesfulde kompostering. 


Senere skulle de udviklede metoder til at følge og dokumentere den kemiske omsættelse føre til en lignende måde at anskue jordomsættelsesprocessen på, der dog helt anderledes forårsages af biologisk aktivitet. Derfor ledte resultaterne videre til udviklingen af


- En analysemetode af jord og fastslåelse af dets humusindhold.

- En forståelse af jord, humus og bakteriernes store betydning for kvælstofkredsløbets forløb.


Grundlaget for oprettelsen af ANABASIS  bygger altså direkte på det videnskabelige arbejde af Erling Fundal. Der er få mennesker, der både har geologisk og biologisk forståelse. Det er med en fod i mineralogien og en fod i biologien, han opnåede det videnskabelige resulat. Men det er endnu mere sjældent en person også har indsigt i industriproduktion. Og det er denne unikke kombination, som muliggør, at vi både tilbyder analyser af jord, rådgivning på jordforbedring, og anlæg til produktion af kompost. 


Kun ved at trodse den almene opfattelse blev det muligt at udvikle en helt ny måde at anskue komposteringsprocessen på. Ingen innovation, ingen udvikling, kan skabes, hvis man ikke tør trodse den gængse opfattelse. Det er med denne tilgang, vi driver virksomhed. At man tør være åben i udvekslingen af idéer, og at eksperimenter og forsøg er den bedste metode til at teste og dokumentere disse idéer. Vi håber, du vil være lige så interesseret i at lære, som vi er, og at du vil følge os med på rejsen ind i muldjordens verden og dens forunderlige processer. 

Formål

Formålet for ANABASIS er at drive virksomhed og formidle viden om jordforbedring med henblik på især landbrugsjord, gartnerier og frugtavl. Med en videnskabelig tilgang finder vi de mest effektive metoder og praksisser for jordforbedring. Ved hjællp af reelle markedsproducenter, som allerede har jordforbedret, da giver dig viden og indsigt til selv at gøre det. 


ANABASIS tilbyder jordejeren en mulighed for at forstå sin jord igennem jordanalyser med fokus på at bestemme jordens humusindhold, bestemt ved en selvudviklet metode i eget laboratorium.


ANABASIS arbejder for en mere frugtbar jord i Danmark, sundere fødevarer, bedre genanvendelse af mineraler og næringsstoffer og en større forståelse for humus og opbygningen af humus i jorden.

Honors & Awards

Rendanprisen

- Modtog Rendanprisen 2001 for fremme af bæredygtig affaldshåndtering og genanvendelse i Danmark.

Jasper Fundal Månsson


Curriculum Vitae


Født 1989


2014 Bachelor ved Copenhagen Busness School i International Business and Politics   


2016 Cand.Scient.Tech ved Aalborg Universitet i Operations and Innovation Management
                       


Ansættelsesforhold:


·         William Demant Oticon, Project Office Coordinator, R&D 2016-2018

 
·        William Demant Oticon, Operations Business Analyst, Operations 2018-2020

Erling Fundal


Curriculum Vitae


Født 1940


1968 Mag.Scient. ved Københavns Universitet i geologi med geofysik som speciale.


  • 1961, Grønland, feltgeologi (Kryolitselskabet Øresund a/s)
  • 1962, Geofysik ved Universitetet i Bergen.
  • 1963, Grønland , feltgeologi (Kryolitselskabet Øresund a/s) -
  • 1965, Nordnorge, feltgeologi (Fa. Sydvaranger)
  • 1966, Finnmark, Feltgeologi/geofysik, Norges Geologiske Undersøkelse, Trondheim
  • 1967, Finnmark, -                    -                        -                        


Ansættelsesforhold:

·         DMI Geofysisk Observatorium i Godhavn på Grønland 68-70
Funktionsområdet var pasning af observatoriets geofysiske udstyr (magnetiske og seismiske målinger, vejrstation og nordlysfotografering). Endvidere en bestilt opgave gående ud på at opmåle Godhavns lokale geomagnetiske forhold med henblik på flytning af observatoriet.
Endvidere gennemførtes en undersøgelse af naturligt forekommende jern i basalter på Diskoøen. Til dette formål etableredes et præparationsteknisk laboratorium og udførtes et omfattende petrografisk arbejde på de indsamlede bjergarter.
 

·         F.L.Smidth & Co A/S, Kemisk Forskningsafdeling 1971-86
Funktionsområdet i denne ansættelse var kemisk-mineralogisk forskning med hovedvægten på mikroskopimetoder, såvel optisk som elektronmikroskopi, samt oprettelse og ledelse af afdelingens præparationstekniske laboratorium og kvantitiative mikroskopimetoder.
Foruden almindelig assistance ved karakterisering af råmaterialer til cementproduktion arbejdedes med ildfaste materialer bl.a. til roterovne og cyklonforvarmere. Udvikling af metode til laboratoriekarakterisering af ler med henblik på egnethed til fremstilling af LECA, samt opfandt og udviklede et produkt, OCASIT, et sintret produkt fremstillet af flyveaske/kulskifer og kalk. Af andre store projekter kan nævnes højtemperaturkorrosion og grundlaget for mikroslidmålingen (MWT), der senere videreudvikledes hos Struers A/S og i Fundal Consult. Flere feltgeologiske kortlægninger af råmaterialer til cementproduktion bl.a. i Iran og Libyen.
 

·         Struers A/S, Metallografisk afdeling 1986-90.
Ansættelse som udviklingsingeniør og specialist indenfor geologisk og betonteknisk præparation samt kvantitativ mikroskopi. Produktmodning af mikroslidmålingen (MWT) , herunder et projektsamarbejde med Sandviken Rock Tools og SINTEF i Trondheim med støtte fra Nordisk Industrifond. Projektet sluttede ved udgangen af 1990. I denne sammenhæng udførtes betalt slidprøvningsarbejde for dansk industri. Deltog og udviklede hjælpeudstyr til Struers bl.a. til mikroskoper og hårdhedsmålere.
 

·         Fundal Consult, egen virksomhed 1990- Laboratorium for materialeforskning.
Omfattende konsulentarbejde for dansk industri i Skandinavien i eget laboratorium med udvikling af udstyr til bestemmelse af abrasive slidegenskaber for mineraler og sliddele (kaldet Mikroslidmålingen, MWT = Micro Wear Test). Asbestundersøgelser fra 1997 (RGS90).

Andre større opgaver:

·         udvikling og prøveproduktion af en flourescerende glas til vejbelægning (Kroghs A/S);
udvikling af en proces til fremstilling af støbemagnetit beregnet til korrosionsbeskyttelse af
nedgravede anlæg; (Bergsøe Anticorrosion/Borup Jenstøberi)

·         undersøgelser af plasmabelagte trykvalser (HL-Grafia) med henblik på optimering af
slidegenskaberne

·         projektleder i udvikling og prøveproduktion af en kemisk specifik sandblæsningsglas
fremstillet ved samtidig smeltning af aske fra slam fra kommunale rensningsanlæg og andre affaldsprodukter (CARBOGRIT, RGS90);

·         projektleder ved udvikling af industrielle komposteringsmetoder (RGS90);

·         udvikling af metode (metasomatose) til rensning af spildevand for opløst fosfat.

·         Har medvirket som Syn og Skønsmand i 5 tvister om materialer og specifikationer ved forskellige retsinstanser (Ballerup Ret, Ringsted Ret, Sø og Handelsretten, Roskilde Ret, Højesteret).